Szukaj: 

Nie masz produktów w koszyku.

Wartość koszyka: 0,00 zł

Ochrona danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Fabryka Porcelany Tułowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tułowicach, ul. Przemysłowa 3, 49- 130 Tułowice informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

 1. I.                   Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Fabryka Porcelany Tułowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tułowicach, ul. Przemysłowa 3, 49- 130 Tułowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576305, REGON: 362512047, NIP: 9910502281 tel. +48 77 460 07 00, email: biuro@ceramikatulowice.pl zwana dalej „Fabryka Porcelany Tułowice”.

 

 1. II.                Kategorie danych osobowych

Ceramika Tułowice przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Fabryka Porcelany Tułowice przetwarza dane.

 

 1. III.             Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fabryka Porcelany Tułowice w następujących celach:

1)      wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Fabryki Porcelany Tułowice, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Ceramikę Tułowice działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

2)      w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

3)      promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fabryki Porcelany Tułowice w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Ceramikę Tułowice, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

4)      promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fabryka Porcelany Tułowice po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

5)      ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fabrykę Porcelany Tułowice, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

6)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fabryce Porcelany Tułowice w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

 

 1. IV.             Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Fabryka Porcelany Tułowice będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe:

1)      w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,

2)      dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania,

3)      w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Fabryki Porcelany Tułowice stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

4)      w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fabrykę Porcelany Tułowice w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

5)      w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fabrykę Porcelany Tułowice po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

6)      w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

7)      w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fabryce Porcelany Tułowice – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

 

 1. V.                Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Fabryki Porcelany Tułowice oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

1)   podmiotom i organom, którym Fabryka Porcelany Tułowice jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Fabryki Porcelany Tułowice danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2)   podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,

3)   podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Fabryki Porcelany Tułowice na podstawie zawartej z Fabryką Porcelany Tułowice umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

4)   podmiotom powiązanym,

5)   podmiotom wspierającym Fabrykę Porcelany Tułowice w procesach biznesowych i w czynnościach Fabryki Porcelany Tułowice.

 

 1. VI.             Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Fabryka Porcelany Tułowice nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

 

 1. VII.          Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Fabryki PorcelanyTułowice, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Fabryki Porcelany Tułowice Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fabrykę Porcelany Tułowice – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fabrykę Porcelany Tułowice, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Fabrykę Porcelany Tułowice.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. VIII.       Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych..

 

 1. IX.             Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Ceramika Tułowice w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

 1. X.                Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Fabryki Porcelany Tułowice w przypadku niepodania danych osobowych Fabryka Porcelany Tułowice zmuszona jest odmówić zawarcia umowy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. XI.             Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Fabrykę Porcelany Tułowice, spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.