Szukaj: 

Nie masz produktów w koszyku.

Wartość koszyka: 0,00 zł

Ochrona danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Creative Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach, ul. Przemysłowa 3, 49- 130 Tułowice informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

 1. I.                   Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Creative Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach, ul. Przemysłowa 3, 49- 130 Tułowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576305, REGON: 362512047, NIP: 9910502281 tel. +48 77 460 07 00, email: biuro@ceramikatulowice.pl zwana dalej „Creative Factory sp. z o.o.”.

 

 1. II.                Kategorie danych osobowych

Creative Factory sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Creative Factory sp. z o.o. przetwarza dane.

 

 1. III.             Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Creative Factory sp. z o.o. w następujących celach:

1)      wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Creative Factory sp. z o.o., a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Creative Factory sp. z o.o. działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

2)      w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

3)      promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Creative Factory sp. z o.o. w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Creative Factory sp. z o.o., tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

4)      promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Creative Factory sp. z o.o. po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

5)      ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Creative Factory sp. z o.o., tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

6)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Creative Factory sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

 

 1. IV.             Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Creative Factory sp. z o.o. będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe:

1)      w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,

2)      dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania,

3)      w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Creative Factory sp. z o.o. stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

4)      w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Creative Factory sp. z o.o. w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

5)      w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Creative Factory sp. z o.o. po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

6)      w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

7)      w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Creative Factory sp. z o.o. – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

 

 1. V.                Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Creative Factory sp. z o.o. oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

1)   podmiotom i organom, którym Creative Factory sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Creative Factory sp. z o.o. danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2)   podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,

3)   podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Creative Factory sp. z o.o. na podstawie zawartej z Creative Factory sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

4)   podmiotom powiązanym,

5)   podmiotom wspierającym Creative Factory sp. z o.o. w procesach biznesowych i w czynnościach Creative Factory sp. z o.o..

 

 1. VI.             Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Creative Factory sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

 

 1. VII.          Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Creative Factory sp. z o.o., przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Creative Factory sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Creative Factory sp. z o.o. – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Creative Factory sp. z o.o., w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Creative Factory sp. z o.o..

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. VIII.       Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych..

 

 1. IX.             Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Creative Factory sp. z o.o. w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

 1. X.                Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Creative Factory sp. z o.o. w przypadku niepodania danych osobowych Creative Factory sp. z o.o.zmuszona jest odmówić zawarcia umowy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. XI.             Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Creative Factory sp. z o.o., spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.